අෂ්ඨාංග ආයුර්වේද යනු

ආයුර්වේදය ප්‍රධාන අංග අටකට බෙදා දැක්විය හැකිය.අෂ්ඨාංග ආයුර්වේද ලෙස දැක්වෙන්නේ මෙම අංග අටය. 👉අංග අට මොනවාද? 1. කාය චිකිත්සා 2. කෞමාරහෘත්‍...